Menu
Regulamin e-book

E-book Regulamin

Definicje
1. Usługodawca – Bartosz Madej prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą Bartosz Madej ul. Chopina 20B/8 39-300 Mielec POLSKA NIP : 8172195063, REGON : 384850235.
2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy
powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna,
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną.
3. serwis – witryna www.chemia-organiczna.pl.
4. opracowanie e-book – przygotowane w formie pliku komputerowego opracowanie sprzedawane za pomocą platformy sprzedażowej shoper.
5. zakup online – procedura zamawiania treści cyfrowych oferowanych
przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu www.chemia-organiczna.pl
6. konto, konto użytkownika – usługa elektroniczna, oznaczona
indywidualną nazwą i hasłem podanym przez Usługodawcę zbiór
zasobów w systemie informatycznym Usługodawcy, w którym
gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o
złożonych przez niego zamówieniach ( opracowaniach w formie e-booków) w
sklepie internetowym znajdującym się pod adresem internetowym www.chemia-organiczna.pl

Postanowienia ogólne
1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym
www.chemia-organiczna.pl prowadzony jest przez Bartosza Madej
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Bartosz Madej wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej
przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres
miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Chopina 20B/8 39-300 Mielec POLSKA NIP : 8172195063, REGON : 384850235, adres poczty
elektronicznej: anonlabsadmin@protonmail.com .
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów
korzystających ze Sklepu Internetowego.
3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu
przed złożeniem zamówienia.
4. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień
niniejszego regulaminu.
5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie
Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego
Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w
celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w
polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu
Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim
zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy i zakres
przetwarzania danych osobowych oraz prawa Użytkowników,
których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w
Sklepie Internetowym plików cookies.
6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów
jest dobrowolne. Podanie danych osobowych przez korzystającego
ze Sklepu Internetowego Użytkownika jest dobrowolne, ale
niezbędne do założenia konta i korzystania z płatnych części serwisu.

Własność intelektualna i prawa autorskie
1. Majątkowe prawa autorskie do treści publikowanych na Platformie
należą do Usługodawcy i każdorazowe ich wykorzystanie wymaga
uzyskania jego zgody.
2. Materiały udostępniane w ramach opracowań w formie
elektronicznej mogą być wykorzystywane wyłącznie na własny użytek
Użytkownika i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie
z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (DZ.U.2017.880 tj. z
dnia 2017.05.05 z późniejszymi zmianami). Niedozwolone jest powielanie
materiałów, rozpowszechnianie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie
innym osobom lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w
Internecie) i wykorzystywanie jego treści w całości lub w części oraz
modyfikowanie materiałów, o ile nie zostanie to uzgodnione w formie
pisemnej z Usługodawcą.
Użytkownik nie może udostępniać swojego konta innym osobom, chyba,
że zostanie to ustalone z Usługodawcą.

Warunki zawierania umowy
1. Usługodawca oświadcza, że o ile nic innego nie wynika z Regulaminu lub
informacji o konkretnym opracowaniu w formie e-booku, e-booki są płatne a wysokość
wynagrodzenia należnego Usługodawcy od Użytkownika podawana jest w
Formularzu Zamówienia.
2. Użytkownik składa Zamówienie za pośrednictwem strony internetowej
www.chemia-organiczna.pl
3. Zawarcie Umowy następuje poprzez złożenie przez Usługobiorcę
Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień.
4. Wypełniając Formularz Zamówień, Użytkownik potwierdza
autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym swoich danych
zawartych w Formularzu Zamówień oraz wyraża zgodę na postanowienia
niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
5. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania przez
Usługodawcą informacji przyjęcia zamówienia za pośrednictwem
korespondencji na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia.
6. W przypadku podania przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej
stanowiącego daną osobową, Użytkownik oświadcza, że ma świadomość
celów i zakresu przetwarzania tej danej przez Usługodawcę: cele te i zakres
określają Regulamin:
Użytkownika poucza się, że podanie adresu poczty elektronicznej jest
dobrowolne, niemniej jednak niezbędne do korzystania ze strony
internetowej i wykupienia e-booka.
Poucza się , że Użytkownik ma dostęp do podanych w procesie rejestracji
danych osobowych, a także możliwości ich poprawy: Usługodawca nie
przewiduje udostępniania tych danych innym osobom.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub
niemożność korzystania z ebooków spowodowane:
1. podaniem nieprawidłowych danych w procesie rejestracji, w tym
nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej lub takiego adresu,
do którego Użytkownik nie ma dostępu.
2. niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem operacji
rejestracji, jeśli spowodowane zostało to wadą teletransmisyjną,
techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia, z
przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
3. siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od
Usługodawcy, na przykład takim jak: pożar, powódź, wojna,
działania władz państwowych, uniemożliwiającym przeprowadzenie
rejestracji.
7. Usługodawca zastrzega również, iż w razie naruszenia przez
Użytkownika obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu
Usługodawca może wedle swojego wyboru:
1. zablokować Użytkownikowi dostęp do e-booka.
2. zablokować Użytkownikowi konto w serwisie.
3. zablokować Użytkownikowi możliwość kupna kolejnych e-booków.

Dostęp do zakupionych towarów
1. Po dokonaniu zakupu online , użytkownik poprzez dostęp do
swojego konta może przenieść się do strony internetowej i na swoim koncie uzyskać dostęp do zakupionych materiałów e-
booków w formie PDF - w przypadku gdy zakup dokonywany jest bez założenia konta użytkownik i tak będzie miał dostęp do zakupionego materiału w celu jego pobrania.
2. Dostęp do materiałów uruchamiany jest po zaksięgowaniu wpłaty.
3. Dostęp do e-booków wymaga zainstalowanego oprogramowania
pozwalającego na odczyt materiałów w formie.pdf, takich jak Adobe
Acrobat Reader.
4. W przypadku gdyby e-book zawierał błąd obliczeniowy,
tekstowy, Usługodawca zobowiązuje się do zaktualizowania treści
cyfrowej, i udostępnienia treści cyfrowej w prawidłowej formie.
5. Czas dostępu do e-booka ograniczony jest w zależności od wyboru
oferty, dostęp do e-booków jest dożywotni.
6. Produkty elektroniczne takie jak opracowania nie podlegają zwrotowi. Użytkownik traci prawo do zwrotu materiału elektronicznego, art. 38 pkt 13 ustawy prawo konsumenta. Użytkownik akceptując regulamin zgadza się z tym punktem regulaminu.
7. Materiały udostępnione w formie bezpłatnej mogą zostać usunięte w każdym momencie.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
Użytkownikowi w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za
wyraźną zgodą użytkownika, który został poinformowany przed
rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy w której
przedmiotem świadczenia jest Produkt stworzony na indywidualne
zamówienie Użytkownika w której przedmiotem świadczenia jest
Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
zostało naruszone po dostarczeniu


Prawo odstąpienia nie dotyczy produktów elektronicznych art. 38 pkt 13 ustawy prawo konsumenta.
Dane osobowe i prywatność
Administratorem danych osobowych ucznia jest Usługodawca, tj. Bartosz Madej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bartosz Madej, ul. Chopina 20B/8 39-300 Mielec, POLSKA , NIP : 8172195063, regon : 384850235.

Usługodawca przetwarza dane osobowe
Podane przez ucznia w procesie rejestracji konta w celu świadczenia usług
drogą elektroniczną.

Reklamacje
Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem
Użytkownika, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną są
określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576
Kodeksu Cywilnego).
Reklamacja może zostać złożona przez Użytkownika na przykład:
pisemnie na adres: ul. Chopina 20B/8 39-300 Mielec POLSKA NIP : 8172195063, REGON : 3848502355 lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anonlabsadmin@protonmail.com .
Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta bez zwłoki, nie później
niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
Jeżeli Użytkownik zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady a
Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni
kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Postanowienia końcowe
Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku
polskim.
Zmiana Regulaminu:
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z
ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów
płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację
postanowień niniejszego Regulaminu.
W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o
charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto)
zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane
wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest
Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie
wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
powiadomienia.

Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na już składane lub złożone
Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają
zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w
szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla
Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi
konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja
2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl